Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beijs Roadtrips
Artikel 1 Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gebruikt waarop wij hieronder een toelichting geven:
  1. Beijs Roadtrips: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  2. ons, onze en wij: met ‘ons’ ‘onze’ en ‘wij’ wordt in deze voorwaarden steeds bedoeld (van) Beijs Roadtrips.
  3. huurder: de persoon die van Beijs Roadtrips een camper huurt;
  4. overeenkomst: de individuele overeenkomst tussen Beijs Roadtrips en de huurder;
  5. camper: de camper die door Beijs Roadtrips aan huurder wordt verhuurd;
  6. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk als bestuurder van de camper is opgegeven, voorafgaand aan de huurperiode;
  7. website: de website www.beijsroadtrips.com
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Beijs Roadtrips en huurder.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van huurder worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als Beijs Roadtrips niet altijd aandringt op strikte naleving van deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat de voorwaarden niet geldig zijn of dat Beijs Roadtrips het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving ervan te eisen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven en zal een nieuwe bepaling vastgesteld worden die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
 1. Beijs Roadtrips biedt haar campers ter verhuur aan op de website. Dit geldt als het aanbod.
 2. Als de huurder het reserveringsproces op de website heeft doorlopen en klikt op ‘boeken en betalen’ komt de overeenkomst tot stand. Huurder krijgt daarop volgend een boekingsbevestigingsmail en dient een aanbetaling van 25% van de huursom te voldoen. Door op ‘boeken en betalen’ te klikken ontstaat een betalingsverplichting voor huurder.
Artikel 4 Bestuurder
 1. Huurder dient Beijs Roadtrips voorafgaand aan de huurperiode op de hoogte te stellen van wie de camper zal besturen. De bestuurder moet zich namelijk legitimeren met rijbewijs en identiteitsbewijs. Een kopie hiervan wordt op locatie bij Beijs Roadtrips gemaakt.
 2. De bestuurder dient minimaal 24 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
 3. Als een bestuurder niet is gemeld bij Beijs Roadtrips is hij niet verzekerd en is huurder verantwoordelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.
 4. Huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden op huurder verhaald inclusief administratiekosten van € 25,- per overtreding. Huurder stemt hier uitdrukkelijk mee in.
Artikel 5 Betaling van de huurprijs en wijzigingen
 1. Bij boeking dient de huurder een aanbetaling te doen van 25% van de overeengekomen huurprijs. Uiterlijk acht (8) weken voor de aanvangsdatum dient de overige 75% voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan acht (8) weken voor vertrek is huurder gehouden direct 100% van de huursom te voldoen.
 2. Als huurder eerder terugkeert van vakantie, wordt er geen vermindering of gedeeltelijke teruggave van de huurprijs verleend.
 3. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.
 4. Betalingen kunnen alleen per bankoverschrijving of per pin worden voldaan. Beijs Roadtrips accepteert vanwege veiligheidsredenen geen contante betalingen.
 5. De betaling dient verricht te worden op het rekeningnummer NL 05 RABO 0378 5334 44 t.n.v. Beijs Roadtrips V.O.F.. 6. Als huurder niet overgaat tot tijdige betaling zal Beijs Roadtrips eenmalig een ingebrekestelling sturen met het verzoek alsnog zorg te dragen voor de betaling. Na de termijn van deze herinnering is de huurder in verzuim en de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Als huurder geen gevolg geeft aan de verzuimbrief kan Beijs Roadtrips de overeenkomst ontbinden en nadere (rechts)maatregelen nemen om haar vordering te innen. Huurder is dan ook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor zover die gemaakt worden.
Artikel 6 Annulering door huurder
 1. Huurder kan slechts annuleren door een schriftelijke annuleringsverklaring per e-mail of post. De datum waarop de annuleringsverklaring binnenkomt bij Beijs Roadtrips geldt als de annuleringsdatum. De annuleringskosten worden berekend aan de hand van de volgende staffel: • Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom; • 6 tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom; • 4 tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom; • tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.
 2. Beijs Roadtrips raadt het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering aan om een noodgedwongen annulering te dekken. Dit is echter volledig de verantwoordelijkheid van de huurder.
Artikel 7 Annulering door Beijs Roadtrips
 1. Beijs Roadtrips behoudt zich het recht voor om een via de website geplaatste reservering zonder opgave van reden en zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als twee gebruikers tegelijkertijd een boeking plaatsen voor dezelfde camper. Mogelijk ontvangen zij beide een boekingsbevestiging. De aanbetaling wordt dan terugbetaald.
 2. Annulering door Beijs Roadtrips is ook mogelijk in het geval zij reden heeft om aan te nemen dat huurder mogelijke verkeerde intenties heeft, zoals diefstal, verduistering of het toebrengen van schade aan de camper. De aanbetaling wordt in dat geval terugbetaald zonder verder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn aan huurder.
 3. In het geval van overmacht is Beijs Roadtrips ook bevoegd om de reservering te annuleren. Van overmacht is bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - sprake als er sprake is van voorspeld noodweer, de gereserveerde camper verloren is gegaan, te laat is geretourneerd en er daarnaast geen vergelijkbare camper beschikbaar is.
 4. Als Beijs Roadtrips een reservering op grond van overmacht annuleert, zal het reeds betaalde bedrag aan de huurder worden terugbetaald zonder verder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn aan huurder.
 5. Beijs Roadtrips wijst alle aansprakelijkheid voor schade door annulering uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 8 Borg
 1. De reguliere borg bedraagt € 1.500,- per huurperiode.
 2. Voor bestemmingen zoals omschreven in artikel 10.2 en 10.3 geldt een verhoogde borg van € 500,- bovenop de reguliere borg.
 3. Ingeval de huurder een hond meeneemt geldt er een verhoogde borg van € 500,- bovenop de reguliere borg.
 4. Huurder dient ervoor te zorgen dat de borg uiterlijk drie (3) werkdagen voor aanvang van de huurperiode is overgemaakt aan Beijs Roadtrips.
 5. De borg wordt, onder de voorwaarde dat de huurder alle verplichtingen onder de overeenkomst is nagekomen, binnen 14 dagen na het retourneren van de camper teruggestort op de rekening van de huurder, tenzij Beijs Roadtrips gerechtigd is de borg in te houden en/of een aanvullende betaling van huurder vereist. In geval van schade, zal nadat bekend is wat de totale schade is, het restant, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten worden geretourneerd aan huurder. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overstijgen, dienen deze door huurder direct te worden voldaan aan Beijs Roadtrips.
 6. Eventuele extra kosten die de huurder verschuldigd is, kunnen worden afgetrokken van de waarborgsom. Als blijkt dat de waarborgsom niet voldoende is om de schade te dekken waar Beijs Roadtrips volgens de overeenkomst recht op heeft, dient de huurder het resterende bedrag direct aan Beijs Roadtrips te betalen. Indien nodig kan er een eindafrekening worden opgesteld om de kosten te specificeren.
 7. Beijs Roadtrips vergoedt geen rente over de betaalde borg.
Artikel 9 Huurperiode
 1. De huurperiode begint en eindigt volgens de dagen en uren zoals deze gekozen zijn bij reservering en is vastgelegd in de individuele huurovereenkomst.
 2. Wij hanteren een vaste inlevertijd, namelijk tussen 09:00 en 11:00 uur in de ochtend. De precieze inlevertijd wordt met huurder overeengekomen en wordt vastgelegd in de individuele huurovereenkomst. Van de overeengekomen inlevertijd kan alleen na instemming van Beijs Roadtrips worden afgeweken.
 3. Als de camper niet voor de in de overeenkomst afgesproken tijd is teruggebracht, ben jij als huurder een boete aan ons verschuldigd. Dit is enkel niet het geval wanneer de te late inlevering het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dit mankement ook onmiddellijk is gemeld aan ons. De beoordeling of dit mankement een te late inlevering rechtvaardigt is uitsluitend ter beoordeling aan Beijs Roadtrips.
 4. Als de camper te laat wordt ingeleverd is deze niet beschikbaar voor de volgende huurder waardoor wij genoodzaakt zijn een boete in rekening te brengen. Bij overschrijding van de inlevertijd zullen wij een boete in rekening brengen van € 250,- per dag.
 5. Het verlengen van een afgesproken huurperiode kan enkel op basis van beschikbaarheid en is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Beijs Roadtrips.
Artikel 10 Bestemming
 1. De verzekering van Beijs Roadtrips biedt alleen dekking in landen die op de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart (ook wel groene kaart genoemd) staan. Omdat de verzekering geen dekking biedt in landen die niet op de groene kaart staan, is het niet toegestaan om met de camper naar deze landen te gaan.
 2. Landen die wel op de groene kaart staan, maar niet als veilig worden aangemerkt mogen niet bezocht of doorkruist worden door huurder. Het reisadvies van de Rijksoverheid is hierbij leidend https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies: a. landen die geel zijn volgens het reisadvies: enkel na toestemming van Beijs Roadtrips; b. landen die oranje/rood zijn volgens het reisadvies: niet toegestaan. Overtreding van dit verbod betekent dat huurder volledig aansprakelijk is voor alle schade die voortvloeit uit het betreden en/of doorkruisen van het gebied.
 3. Het is in beginsel niet toegestaan om de camper te gebruiken om mee op wintersport of naar andere winterse bestemmingen te gaan. De keuze om hier een uitzondering op te maken ligt geheel bij Beijs Roadtrips en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen, zoals potentiële huurders. De huurder moet altijd toestemming vragen aan Beijs Roadtrips. Schade veroorzaakt door het overtreden van dit verbod komt geheel voor rekening van de huurder.
 4. Het is in beginsel niet toegestaan om de camper te gebruiken voor het bezoek aan een festival. De keuze om hier een uitzondering op te maken ligt geheel bij Beijs Roadtrips en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen, zoals potentiële huurders. De huurder moet altijd toestemming vragen aan Beijs Roadtrips. Schade veroorzaakt door het overtreden van dit verbod komt geheel voor rekening van de huurder.
Artikel 11 Verplichtingen huurder
 1. De huurder is verplicht de bestuurders voor aanvang van de huurperiode te laten registreren met rijbewijs en identiteitsbewijs. Zonder deze dubbele identiteitscontrole is er geen verzekeringsdekking.
 2. Als de huurder niet zelf rijdt, moet hij de bij Beijs Roadtrips geregistreerde bestuurder(s) op de hoogte brengen van deze algemene voorwaarden en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd.
 3. De camper blijft altijd eigendom van Beijs Roadtrips. De huurder mag de camper niet onderverhuren, te koop aanbieden, verkopen, overdragen, bezwaren of aan anderen ter beschikking stellen.
 4. De huurder verklaart dat hijzelf of de bestuurder in staat is om de camper veilig te besturen, zowel fysiek als mentaal.
 5. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle goederen en personen die hij tijdens de huurperiode in de camper vervoert. Het is strikt verboden om illegale goederen, zoals verdovende middelen, mee te nemen in de camper.
 6. De camper moet gebruikt worden in overeenstemming met de geldende wetten, regels en voorschriften op de plaats van gebruik.
 7. Huurder is verplicht om ervoor te zorgen dat eventuele schade zoveel als mogelijk beperkt wordt. Een voorbeeld hiervan is het niet met lege banden
 8. rijden en deze tijdig oppompen alsmede het repareren van een sterretje in de ruit.
 9. Voor vertrek zal Beijs Roadtrips voorlichting geven over de werking van de camper. Het is de verantwoordelijkheid van huurder om deze voorlichting nauwgezet op te volgen. Deze schriftelijke voorlichting zal voor vertrek voor ontvangst moeten worden ondertekend door huurder. Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de voorlichting/instructies komt volledig voor rekening van huurder.
 10. Als de huurder zijn verplichtingen uit de individuele overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de geldende wetgeving niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten die Beijs Roadtrips hierdoor lijdt.
Artikel 12 Reparaties en onderhoud
 1. Ondanks zorgvuldig onderhoud kan er tijdens de reis een technisch mankement aan de camper optreden. Bij dergelijke gevallen van reparatie is de huurder verplicht contact op te nemen met Beijs Roadtrips en haar advies op te volgen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende dealers van het betreffende merk en model.
 2. Reparaties aan zowel het exterieur als het interieur van de camper moeten worden uitgevoerd door vakbekwame personen. Daarbij zijn reparaties die niet noodzakelijk zijn, maar de huurder toch uit laat voeren, voor rekening van de huurder.
 3. De huurder dient de gespecificeerde reparatiefacturen (op naam van Beijs Roadtrips) te overleggen en de vervangen onderdelen te retourneren voor vergoeding van de gemaakte reparatiekosten.
 4. Bij de reisdocumenten wordt een Europees schadeformulier verstrekt waarop eventuele schade en de gegevens van betrokken partijen moeten worden gemeld. Dit formulier dient bij terugkomst te worden ingeleverd bij de Beijs Roadtrips. 6. Tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding voor niet-gebruikte onderdelen, vergoeding van vakantiedagen of alternatieve accommodatie. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor de huurder om een reisverzekering af te sluiten, zoals geadviseerd door Beijs Roadtrips.
Artikel 13 Aansprakelijkheid Beijs Roadtrips
 1. Beijs Roadtrips is niet aansprakelijk voor eventuele schade door tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, of als de website tijdelijk offline is voor onderhoud of andere redenen.
 2. Als Beijs Roadtrips de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft ingeleverd dan heeft Beijs Roadtrips het recht om een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen die door huurder geaccepteerd dient te worden. In het geval er geen vergelijkbare camper ter beschikking gesteld kan worden, dan krijg jij als huurder slechts de huursom van de verloren dagen van ons terug. Je hebt in geen geval recht op schadevergoeding of op een andere vorm van compensatie.
 3. Beijs Roadtrips is niet aansprakelijk voor schade die buiten haar controle ligt, zoals gebeurtenissen waar zij niets aan kan doen, of door acties of nalatigheid van de huurder of bestuurder.
 4. Beijs Roadtrips is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de huurder.
 5. Beijs Camperverhuur is niet aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg of letselschade, tenzij de schade voortkomt uit een gebrek aan de camper dat Beijs Roadtrips kende zonder de huurder te informeren. Beijs Roadtrips is niet aansprakelijk voor compensatie voor minder plezierige reiservaringen.
 6. Beijs Roadtrips is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
 7. Als Beijs Roadtrips wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt. Als de verzekeraar niet betaalt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huursom.
 8. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Beijs Roadtrips.
Artikel 14 Aansprakelijkheid huurder
 1. De verzekering keert niet uit in gevallen van schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid, fraude, misdrijven, bij gebruik van alcohol en/of drugs, het weigeren van een ademtest, urine- of bloedproef. In deze gevallen is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade. Beijs Roadtrips zal de volledige schade op huurder verhalen in een dergelijk geval.
 2. Huurder is verplicht om schade te beperken en is aansprakelijk voor schade door bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - het doorrijden op lege banden, het niet laten repareren van een sterretje in de ruit en gevallen die hiermee gelijkend zijn.
 3. Huurder is zelf aansprakelijk voor spullen die hij achterlaat bij Beijs Roadtrips nu dit geheel vrijblijvend zonder betaling geschiedt. Als huurder stem je er uitdrukkelijk mee in dat de gehele verantwoordelijkheid bij jezelf ligt als jij ervoor kiest spullen bij ons achter te laten. Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid in dat geval.
 4. Huurder is aansprakelijk voor het eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis. Dit wordt door Beijs Roadtrips met de borg verrekend, maar bij meerdere gebeurtenissen behoudt Beijs Roadtrips het recht om overstijgende kosten volledig op verhuurder te verhalen, bijvoorbeeld door het meermaals moeten voldoen van het eigen risico of schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het interieur. Beijs Roadtrips zal deze schade verrekenen met de borg.
 6. Huurder is aansprakelijk voor niet-betaalde tol en boetes. Beijs Roadtrips behoudt zich het recht voor om te allen tijde boetes en niet-betaalde tol terug te vorderen van huurder. Hierbij worden € 25,- administratiekosten per boete in rekening gebracht aan huurder.
Artikel 15 Verzekering
 1. Alle campers zijn WA en all risk, inclusief inzittenden verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis welke in mindering wordt gebracht op de door huurder betaalde borg.
 2. Bij pech is vervangend vervoer en vervangend verblijf samen verzekerd tot een maximum uitkering van € 2500,-.
 3. Schades onder de € 1000,- kunnen niet bij de verzekering van Beijs Roadtrips worden ingediend. Beijs Roadtrips zal het schadebedrag van de betaalde borg aftrekken.
 4. Als er schade door een derde is veroorzaakt, is het de verantwoordelijkheid van huurder om die derde aansprakelijk te stellen. Huurder is ook in dat geval verplicht de schade te vergoeden aan Beijs Roadtrips.
 5. De verzekeringspremie is in de huurprijs inbegrepen.
 6. De groene kaart van de verzekering en een Europees Schadeformulier is in de campers aanwezig.
 7. De verzekering keert niet uit in gevallen van schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid, fraude, misdrijven, bij gebruik van alcohol en/of drugs, het weigeren van een ademtest, urine- of bloedproef. In deze gevallen is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade.
 8. De verzekeraar geeft geen vergoeding en biedt geen hulp bij uitval van de camper door een defect dat eenvoudig te maken is of eenvoudig had kunnen worden voorkomen, zoals een lege brandstoftank. Huurder is zelf verantwoordelijk voor eenvoudige herstellingen en bijvoorbeeld het op pijl houden van de brandstof.
 9. Beschadiging aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt en kan in de meeste gevallen door de huurder op de reisverzekering van huurder worden verhaald (onder de noemer ‘schade aan vakantieverblijf’ niet zijnde een ‘rijschade van een gehuurde camper’) zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.
 10. Een afschrift van de polisvoorwaarden kan te allen tijde bij Beijs Roadtrips worden opgevraagd.
Artikel 16 Schade
 1. Huurder is verplicht alle bij hem bekend zijnde schades en gebreken direct te melden aan Beijs Roadtrips.
 2. Schade aan het interieur kan niet worden ingediend bij de verzekeraar en komt geheel voor rekening en risico van de huurder.
 3. Schade onder de € 1000,- wordt in mindering gebracht op de borgsom.
 4. Huurder is geheel aansprakelijk voor het eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis. Bij meerdere schadeveroorzakende gebeurtenis is de huurder ook aansprakelijk om het waarborgsom overstijgende deel te voldoen aan Beijs Roadtrips.
Artikel 17 Huisdieren
 1. Beijs Roadtrips heeft één camper beschikbaar waarin een hond is toegestaan. Enkel na overleg met Beijs Roadtrips en op basis van beschikbaarheid.
 2. Andere huisdieren dan een hond zijn niet toegestaan.
 3. Voor het meenemen van een hond geldt een extra borg van €500,- bovenop de reguliere borg uit artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.
 4. De camper dient door de huurder volledig schoongemaakt te worden bij het inleveren, met extra aandacht voor het verwijderen van haren en geuren die door de hond zijn achtergelaten.
 5. De hond is niet toegestaan op stoelen, banken, bedden, kussens of dekbedden binnen de camper.
 6. Huurder dient te zorgen voor een geschikte mand of bench voor de hond.
 7. Het is niet toegestaan om de hond alleen achter te laten in de camper.
 8. Beijs Roadtrips behoudt zich het recht voor om schade veroorzaakt door de hond volledig in te houden op de borgsom. Ook extra schoonmaakkosten voor het verwijderen van haren en geuren kunnen worden ingehouden op de waarborgsom. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de huurder.
Artikel 18 Controle bij het terug inleveren van de camper
 1. De camper moet in gelijke staat als bij aflevering weer worden ingeleverd door huurder.
 2. Als huurder ben je verantwoordelijk voor het op de juiste manier terug inleveren van de camper. Beijs Roadtrips zorgt voor de eindschoonmaak, maar als huurder heb jij ook een aantal verplichtingen die wij hieronder benoemen. Bij het niet voldoen aan deze verplichting zijn wij gerechtigd om een bedrag in te houden op de waarborgsom. Dit bedrag wordt benoemd achter iedere verplichting.
  1. de camper dient bezemschoon te worden ingeleverd (€ 50);
  2. er mag niet worden gerookt in de camper (€ 500);
  3. de vuilwatertank moet zijn geleegd (€ 50) ;
  4. de toiletcassette wordt leeg en schoongemaakt ingeleverd (€ 100);
  5. de brandstoftank is afgetankt (brandstofkosten + € 50);
  6. de Adblue tank is gevuld (tankkosten + € 50).
 3. De camper wordt aan de huurder bij aanvang van de huurperiode meegegeven met inachtneming van de punten onder a t/m f. Huurder wordt geacht voor vertrek melding te maken als de camper niet aan een van de genoemde punten voldoet. Dit is de verantwoordelijkheid van huurder. Als de huurder dit niet doet, zal hier geen rekening mee gehouden worden tijdens de controle bij het terug inleveren van de camper.
Artikel 19 Verwerking van persoonsgegevens
 1. Beijs Roadtrips behandelt persoonsgegevens volgens de regels van de privacywetgeving.
 2. Beijs Roadtrips kan persoonsgegevens delen met derden:
  1. als de huurder en/of bestuurder hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  2. in overeenstemming met een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel;
  3. ter bescherming van de rechten of eigendommen van Beijs Roadtrips;
  4. om misdrijven te voorkomen of de nationale veiligheid te waarborgen;
  5. bij vermoeden van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met Beijs Roadtrips.
  7. de camper is uitgerust met een Track & Trace-systeem. Hoe wij omgaan met GPS informatie kun je terugvinden in onze privacy verklaring.
 3. Beijs Roadtrips behoudt zich het recht voor persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder vast te leggen in het eigen systeem bij wanbetaling, verduistering, of bij het opzettelijk veroorzaken van schade. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, redelijkerwijs gerechtvaardigd is of op wettelijk bevel vereist is kan Beijs Roadtrips deze gegevens ook delen met derden. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze privacy verklaring.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op iedere overeenkomst tussen Beijs Roadtrips en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda, tenzij de wet een andere bevoegde rechter voorschrijft.

Download onze algemene voorwaarden

stuur ons een appje naar +31 161 745 065